Вътрешни правила

Ред за оценка на проектни предложения по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ред за оценка на проектни предложение по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Вътрешни правила за избор на външни оценители - декември 2016

Вътрешни правила за фин. управление и адм. дейност

Правилник за документооборота

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки