МИГ Костенец 2010 проведе две обучения за подготовка на проекти по мерки на ПРСР

Публикувана на Петък, 23 Ноември 2018 16:14

През месец ноември 2018 г. МИГ Костенец 2010 проведе две двудневни обучения за подготовка на проекти по мерки от Програмата за развитие на селските райони, включени в стратегията за ВОМР.

Обучението на 9 и 10 ноември беше насочено към представителите на стопанския сектор и в него взеха участие общо 21 човека. През първия ден бяха разгледани критериите за допустимост на кандидатите/бенефициентите, дейностите и разходите, както и финансовите параметри и интензитетът на помощта по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Бяха обсъдени критериите за оценка по всяка от мерките и разгледани подробно документите, които кандидатите ще трябва да представят с проектното предложение. Във връзка с електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020, на участниците беше показано от къде да изберат процедурата, по която искат да подадат проект, как да си създадат профил в системата, беше разгледан примерен формуляр за кандидатстване и беше обяснено как се попълва. През втория ден бяха разгледани и специфичните изисквания при кандидатстване по мерките за малки стопанства. Специално внимание беше обърнато на бизнес плана, който всички кандидати ще трябва да представят – какво представлява, какво трябва да бъде включено в него, кои таблици се попълват от кандидатите по всички мерки и кои са специфични за отделни мерки, какви финансови показатели трябва да имат проектите, за да бъдат допуснати до финансиране. Обърнато беше внимание, че планираните стойности в производствената програма и приходите от продажби от бизнес плана, както и ангажиментите за създадени работни места, ще бъдат обект на проверки след приключването на проекта и при неизпълнението им ще бъдат налагани финансови санкции от ДФЗ. В двата дни на обучението бяха обсъдени проектните идеи на участниците и присъстващите получиха практически съвети за подготовката на техните проектни предложения.

Obuchenie_-9i10-1.jpgObuchenie_-9i10-2.jpgObuchenie_-9i10-3.jpgObuchenie_-9i10-4.jpgObuchenie_-9i10-5.jpgObuchenie_-9i10-6.jpg

В обучението на 21 и 22 ноември – насочено към нестопанския и публичния сектор – взеха участие общо 28 човека – представители на общинска администрация Костенец, Общински съвет, читалищата от гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец и с. Горна Василица, кметовете на с. Костенец и гр. Момин проход. През двата дни бяха разгледани критериите за допустимост на кандидатите/бенефициентите, дейностите и разходите, както и финансовите параметри и интензитетът на помощта по мерки 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” и 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”. На обучението бяха направени предложения за обекти, които да бъдат включени в бъдещи проекти на Община Костенец и бяха обсъдени проектните идеи на участниците. Разделени на групи, присъстващите попълниха формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 и упражниха подаването на проектно предложение чрез системата. На участниците беше показано какво представлява анализът разходи-ползи, който ще бъде задължителен при кандидатстването, беше обяснено какво се включва в отделните му части и как се попълват таблиците.

Obuchenie -21i22-1.jpgObuchenie -21i22-2.jpgObuchenie -21i22-3.jpgObuchenie -21i22-4.jpgObuchenie -21i22-5.jpgObuchenie -21i22-6.jpg