Проведена работна среща с бенефициенти по ПРСР

На 29 август 2015г., в гр. Долна баня, хотел, „Кедър”, беше проведена „Работна среща на представители на МИГ, общността и бенефициенти с одобрени проекти по ПРСР, за представяне на опита, процеса на управление на проектите и анализ на трудностите”. В работната среща взеха участие 17 човека бенефициенти по СМР на МИГ Костенец 2010 и ПРСР 2007 – 2013 и потенциални бенефициенти по ПРСР 2014 – 2020г.

На срещата беше представено прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на МИГ Костенец 2010 за програмния период 2007 – 2013. По СМР на МИГ Костенец 2010 са подадени общо 21 проекта, подписани са 19 договора за финансиране с обща стойност на одобрената субсидия в размер на 2 447 951,91 лв. След провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител по проектите с бенефициент община Костенец, отказ на двама бенефициенти от изпълнени на проекти по мерки 311 и 312 и намаляване на стойността на други 3 проекта в следствие на промени по време на изпълнението, общият размер на субсидията за изпълняваните 17 проекта е в размер на 1 928 267,43лв. Изпълнени са 12 проекта, 5 са в процес на изпълнение. За периода на прилагане на СМР са проведени 27 информационни дни и дни за консултации с 310 участника, 17 обучения и учебни пътувания с 280 участника, 8 Общи събрания на Сдружението, изработени са 31 вида информационни и рекламни материали, в офиса на МИГ са консултирани 105 човека.

Бяха направени презентации на изпълнените и изпълняващи се проекти по СМР на МИГ Костенец 2010 като всички присъстващи бенефициенти споделиха с какви трудности са се сблъскали по време на изпълнението им и как са се справили с възникнали проблеми в различните етапи на реализация – планиране, изпълнение, отчитане. Бъдещите бенефициенти по ПРСР 2014 – 2020 получиха полезни съвети, извлечени от опита, за пътя, който им предстои да изминат. Всички участници се включиха активно в проведените дискусии, както и в работата по групи за идентифициране на проблеми и трудностите, анализ на причините, както и за генериране на предложения за решение. Докладът от срещата можете да прочетете тук 

Работната среща беше организирана в изпълнение на бюджета на МИГ Костенец 2010 за 2015г. от Зорница Богданова по договор № 1 от 14.05.2015г.

Sreshta_beneficienti_1.JPGSreshta_beneficienti_2.jpgSreshta_beneficienti_3.JPGSreshta_beneficienti_4.jpgSreshta_beneficienti_5.JPGSreshta_beneficienti_6.jpgSreshta_beneficienti_7.JPG