МЗХ проведе информационна среща за прилагането на подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020

На 15 и 16 декември 2015г. в гр. Правец беше проведена информационна среща за прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. Целта на проведеното събитие, в което взеха участие представители на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020г., на управляващите органи на оперативните програми, включени в подхода ВОМР, на Държавен фонд „Земеделие“ и на бенефициенти, беше получателите на безвъзмездна финансова помощ да получат информация за изискванията по изпълнение на проектите по подмярката. В срещата взе участие Силвана Христоскова, координатор на МИГ Костенец 2010 по проекта за подготвителни дейности.

В рамките на двата дни беше представена обобщена информация за прилагането на подхода ЛИДЕР през изминалия програмен период, през който на територията на България 35 местни инициативни групи изпълняваха стратегии за местно развитие. За времето на прилагане на СМР общо към МИГ са подадени 1908 проекта, от тях МИГ са подали в ДФЗ 1670 проекта, а броят на сключените тристранни договори – между МИГ, ДФЗ и бенефициенти, е 1351. За проекти на бенефициенти по СМР са подадени общо 1176 заявки за плащане на стойност над 110 млн. лв.

Представителите на Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ запознаха присъстващите с изискванията към изпълнението на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г. За изпълнението на мярката вече има подписани 66 договора, от постъпилите по Първа покана 89 Заявления за изразяване на интерес, а по втора покана са подадени още 43 заявления. На присъстващите бяха дадени разяснения за прилагането на подмярката, за допустимите и недопустими разходи, както и за отчитането на дейностите по проекта.

Информация беше представена и за това, какво могат да съдържат новите СМР, които ще бъдат резултат от прилагането на подмярка 19.1, кои са допустимите и недопустими за включване мерки, кой може да кандидатства по стратегията, максималният размер на допустимите разходи за един проект и интензитетът на помощта, недопустимите за финансиране разходи, какви ще са изискванията към МИГ, които ще прилагат СМР, както и критериите за подбор на СМР, които ще получат финансиране.

Възможностите за финансиране на проекти по ВОМР от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за морско дело и рибарство, бяха презентирани от представители на управляващите органи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Човешки ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Програмата за морско дело и рибарство.

 

Sreshta_Pravets_1.jpgSreshta_Pravets_2.jpgSreshta_Pravets_3.jpg