Вътрешни правила

Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР

Ред за оценка на проектни предложения по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ред за оценка на проектни предложение по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Вътрешни правила за избор на външни оценители

Вътрешни правила за фин. управление и адм. дейност

Правилник за документооборота

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки