МИГ Констенец - Долна баня

ЛИДЕР и ВОМР

Създаден през 1991г., инструментът ЛИДЕР предоставя на общностите в селските райони на ЕС инструменти за заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще. Абревиатурата ЛИДЕР означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони

За програмния период 2007 – 2013 година ЛИДЕР  е интегриран подход в Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Това означава, че ЛИДЕР е включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с 3-те други видове оси за развитие на селските райони.

Финансирането за оста ЛИДЕР от 2007г. идва от общите финансови трансфери, получавани от всяка страна-членка от ЕС по новия Европейски Селскостопански Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕСФРСР) за подпомагане на развитието на селските райони.

Основната идея на подхода ЛИДЕР се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните администрации.

ЛИДЕР е хоризонтална четвърта ос на Програмата за развитие на селските райони, допринасяща за постигане на целите на останалите 3 оси (Регламент (EC) No 1698/2005) .

Мерките на подхода са насочени към местните инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират индивидуални проекти, създадени и изпълнени от местни партньори в отговор на конкретни местни проблеми.
 

Основни характеристики на подхода ЛИДЕР

       Териториален подход: Подходът ЛИДЕР се прилага върху даден район, който обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания.

      Подход отдолу-нагоре: Подходът „отдолу-нагоре“ означава, че местните хора участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани. Той включва:

 • повишаване на познанията, обучение, участие и мобилизация на местното население за осъществяване на анализ;
 • участие на различни групи по интереси за създаване на стратегия за местно развитие;
 • създаване на ясни критерии за избор на местно ниво на подходящи проекти (план за действие) за осъществяване на стратегията.
 • Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау между различните МИГ, между администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони. Предвидено е създаването на няколко видове мрежи:
 • институционални (или формални), финансирани и създадени от ЕК и правителството
 • неформални (национални, регионални и местни).
 • Публично-частни партньорства (местни инициативни групи): МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

Интегриран подход (многосекторен): стратегията за местно развитие трябва да има мулти-секторна (много-отраслева) насоченост като интегрира няколко сектора на дейности.

Новаторство: Стимулират се нови и новаторски подходи за развитие на селските райони като се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във вземането на решения за дейностите на:

 • МИГ,
 • Граждани, жители и техните местни организации
 • Професионални организации и сдружения (представляващи фермерите; професионалистите не-фермери и микрофирми)
 • Външни мрежи и изследвания
 • Екологични асоциации
 • Местни институции и органи
 • Доставчици на културни и общински услуги

Сътрудничество: Сътрудничеството може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група, която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Проектите за сътрудничество трябва да включват конкретен общ проект, в най-добрия случай управляван под обща структура.

 Възможни са два основни вида сътрудничество по ЛИДЕР:

 • интер-териториално сътрудничество: сътрудничество между различни селски райони в рамките на една страна-членка. То може да бъде между групиЛИДЕР и може да бъде отворено и за други местни групи, използващи подобен подход на участие;
 • транс-национално сътрудничество: сътрудничество между групиЛИДЕР от поне две страни-членки или с групи в трети страни като се използва подобен подход.

В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИДЕР е съставен от задължителните елементи на мярка 19 „Воденото от общностите местно развитие“ (по-нататък ВОМР): подготвително подпомагане, изпълнение на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъществяване на дейности по сътрудничество от страна на местната група за действие, текущи разходи и популяризиране на стратегията, програмирани в подмерки.

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места част от община/и. Всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Цели на подхода ВОМР:

1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;

2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.

С прилагането на подхода се цели постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

 • Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
 • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
 • Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
 • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

ВОМР може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програма "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.);

2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г. (ОПРЧР);

3. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. (ОПИК);

4. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР);

5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ПМДР).

За изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие, местните инициативни групи могат да прилагат мерки, избрани в ПРСР, мерки по Регламент (EC) № 1305/2013 и мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на изискванията по него, както и операции, допустими съгласно ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.

Подмерки на ВОМР: 

Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейнсоти"

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

Бенефициенти по подмярката са местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие, в т.ч. местни инициативни групи. Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и проектите се изпълняват на територията на МИГ.

Допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 • Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие;
 • Когато в СМР се предвижда финансиране на дейности по повече от един фонд, допустими са разходи, определени в съответната програма.

        Подмярка 19.3Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи;

Допустими са: разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество; разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество):

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.

     Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“

Финансова помощ се предоставя за текущи разходи за управление на МИГ и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец – Долна баня", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 21.06.2024 г. (петък) от...
Изготвен е проект за изменение на СВОМР на МИГ Костенец 2010 (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня), който е...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец –...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...