ЛИДЕР и ВОМР

Създаден през 1991г., инструментът ЛИДЕР предоставя на общностите в селските райони на ЕС инструменти за заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще. Абревиатурата ЛИДЕР означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони

За програмния период 2007 – 2013 година ЛИДЕР  е интегриран подход в Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./. Това означава, че ЛИДЕР е включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с 3-те други видове оси за развитие на селските райони.

Финансирането за оста ЛИДЕР от 2007г. идва от общите финансови трансфери, получавани от всяка страна-членка от ЕС по новия Европейски Селскостопански Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕСФРСР) за подпомагане на развитието на селските райони.

Основната идея на подхода ЛИДЕР се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните администрации.

ЛИДЕР е хоризонтална четвърта ос на Програмата за развитие на селските райони, допринасяща за постигане на целите на останалите 3 оси (Регламент (EC) No 1698/2005) .

Мерките на подхода са насочени към местните инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират индивидуални проекти, създадени и изпълнени от местни партньори в отговор на конкретни местни проблеми.
 

Основни характеристики на подхода ЛИДЕР

       Териториален подход: Подходът ЛИДЕР се прилага върху даден район, който обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания.

      Подход отдолу-нагоре: Подходът „отдолу-нагоре“ означава, че местните хора участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани. Той включва:

Интегриран подход (многосекторен): стратегията за местно развитие трябва да има мулти-секторна (много-отраслева) насоченост като интегрира няколко сектора на дейности.

Новаторство: Стимулират се нови и новаторски подходи за развитие на селските райони като се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във вземането на решения за дейностите на:

Сътрудничество: Сътрудничеството може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група, която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна. Проектите за сътрудничество трябва да включват конкретен общ проект, в най-добрия случай управляван под обща структура.

 Възможни са два основни вида сътрудничество по ЛИДЕР:

В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИДЕР е съставен от задължителните елементи на мярка 19 „Воденото от общностите местно развитие“ (по-нататък ВОМР): подготвително подпомагане, изпълнение на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъществяване на дейности по сътрудничество от страна на местната група за действие, текущи разходи и популяризиране на стратегията, програмирани в подмерки.

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места част от община/и. Всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Цели на подхода ВОМР:

1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;

2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;

6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.

С прилагането на подхода се цели постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

ВОМР може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програма "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.);

2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г. (ОПРЧР);

3. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. (ОПИК);

4. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР);

5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ПМДР).

За изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие, местните инициативни групи могат да прилагат мерки, избрани в ПРСР, мерки по Регламент (EC) № 1305/2013 и мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на изискванията по него, както и операции, допустими съгласно ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.

Подмерки на ВОМР: 

Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейнсоти"

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

Бенефициенти по подмярката са местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие, в т.ч. местни инициативни групи. Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и проектите се изпълняват на територията на МИГ.

Допустими разходи:

        Подмярка 19.3Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи;

Допустими са: разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество; разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество):

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.

     Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“

Финансова помощ се предоставя за текущи разходи за управление на МИГ и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.