МИГ Констенец 2010

Обучение за подготовка на проекти по ПРСР от нестопанския и публичния сектор

На 21 и 22 ноември 2018 г. (сряда и четвъртък), в сградата на Община Костенец, 4-ти етаж, ще се проведе обучение за подготовка на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, насочени към нестопанския и публичния сектор.

В обучението могат да се включат представители на Община Костенец, читалища и юридически лица с нестопанска цел, училища, детски градини, спортни клубове, собственици на гори и др.,  които искат да научат повече за кандидатстването с проекти в обществена полза по мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, включени в СВОМР на МИГ Костенец 2010.

Във връзка с предстоящото отваряне на приеми по мерките ще бъдат обсъдени конкретни проектни идеи и приоритети в публичния сектор.

Програма за 21 ноември (сряда)

Час

от – до

Тема

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

10:30 – 11:15

Теоретична част:

Представяне на обща информация за мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, насочени към публичния сектор и НПО - цели и приоритети.

Представяне на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

11:15 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:15

Представяне на подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

12:15 – 12:40

Представяне на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

12:40 – 13:00

Дискусия относно конкретни проектни идеи в публичния сектор. Обсъждане на нуждите, приоритетните области и проекти на територията на община Костенец. 

13:00 – 14:00

Обедна почивка

14:00 – 15:15

Особености при кандидатстването по електронен път в ИСУН 2020 - Попълване на формуляр за кандидатстване и обсъждане на често допускани грешки при подаване на заявленията - практическа работа в ИСУН 2020

15:15 – 15:30

Кафе-пауза

15:30 – 16:30

Придружаващи документи, които се представят на етап кандидатстване и изисквания към тях. Обсъждане на конкретни казуси. Практически упражнения в ИСУН 2020.

 

Програма за 22 новмври (четвъртък)

Час

от – до

Тема

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

10:30 – 11:00

Представяне на подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка.

11:00 – 11:15

Кафе-пауза

11:15 – 12:45

Социално-икономически анализ и анализ разходи-ползи: какво представляват тези анализи, какво ни е необходимо да знаем за подготовката на анализ разходи-ползи, основни показатели на анализа разходи-ползи, които подлежат на оценка.

12:45 – 13:30

Обедна почивка

13:30 – 15:15

Практическа част:

Изготвяне на анализ разходи-ползи. Обсъждане на конкретни казуси и практическа работа.

15:15 – 15:30

Кафе-пауза

15:30 – 16:15

Кратък преглед на условията за изпълнение на проектни предложения по ПРСР 2014 – 2020, подадени към МИГ

16:15 – 16:45

Дискусия по разгледаните в обучението теми. Връчване на сертификати

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...
Уважаеми представители на местната общност на община Костенец С писмо, получено на 12.04.2021 г., УО на ПРСР – МЗХГ ни уведоми относно...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1....
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции...