Обучение за подготовка на проекти по ПРСР от нестопанския и публичния сектор

На 21 и 22 ноември 2018 г. (сряда и четвъртък), в сградата на Община Костенец, 4-ти етаж, ще се проведе обучение за подготовка на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, насочени към нестопанския и публичния сектор.

В обучението могат да се включат представители на Община Костенец, читалища и юридически лица с нестопанска цел, училища, детски градини, спортни клубове, собственици на гори и др.,  които искат да научат повече за кандидатстването с проекти в обществена полза по мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, включени в СВОМР на МИГ Костенец 2010.

Във връзка с предстоящото отваряне на приеми по мерките ще бъдат обсъдени конкретни проектни идеи и приоритети в публичния сектор.

Програма за 21 ноември (сряда)

Час

от – до

Тема

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

10:30 – 11:15

Теоретична част:

Представяне на обща информация за мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, насочени към публичния сектор и НПО - цели и приоритети.

Представяне на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

11:15 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:15

Представяне на подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

12:15 – 12:40

Представяне на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка. Практически съвети и предложения.

12:40 – 13:00

Дискусия относно конкретни проектни идеи в публичния сектор. Обсъждане на нуждите, приоритетните области и проекти на територията на община Костенец. 

13:00 – 14:00

Обедна почивка

14:00 – 15:15

Особености при кандидатстването по електронен път в ИСУН 2020 - Попълване на формуляр за кандидатстване и обсъждане на често допускани грешки при подаване на заявленията - практическа работа в ИСУН 2020

15:15 – 15:30

Кафе-пауза

15:30 – 16:30

Придружаващи документи, които се представят на етап кандидатстване и изисквания към тях. Обсъждане на конкретни казуси. Практически упражнения в ИСУН 2020.

 

Програма за 22 новмври (четвъртък)

Час

от – до

Тема

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

10:30 – 11:00

Представяне на подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”: допустими кандидати/ бенефициенти, дейности и разходи, финансови параметри и критерии за оценка.

11:00 – 11:15

Кафе-пауза

11:15 – 12:45

Социално-икономически анализ и анализ разходи-ползи: какво представляват тези анализи, какво ни е необходимо да знаем за подготовката на анализ разходи-ползи, основни показатели на анализа разходи-ползи, които подлежат на оценка.

12:45 – 13:30

Обедна почивка

13:30 – 15:15

Практическа част:

Изготвяне на анализ разходи-ползи. Обсъждане на конкретни казуси и практическа работа.

15:15 – 15:30

Кафе-пауза

15:30 – 16:15

Кратък преглед на условията за изпълнение на проектни предложения по ПРСР 2014 – 2020, подадени към МИГ

16:15 – 16:45

Дискусия по разгледаните в обучението теми. Връчване на сертификати