МИГ Констенец - Долна баня

Документи за подготовка на новата СВОМР

Проучване и анализ на социално-икономическите характеристики и тенденции в развитието на територия - Анализ

Цели и приоритети на новата стратегия – Цели и приоритети

Информационна кампания за подготовка на новата СВОМР

Проведена информационна кампания за подготовка на новата СВОМР: Информация

Предложения от информационни събития: Предложения

Анкети - получени мнения и предложения

Проект за разпределение на средствата по мерки и програми в новата СВОМР: Финансов план

Информационна среща в гр. Долна баня - 17.10.2023 г.: Покана и програма

Обучения за подготовка на новата стратегия от 11 до 13 октомври 2023 г.: Покана и програми

Информационни срещи в община Костенец от 09 до 11 октомври 2023 г.: Покана и програми

С графика на планираните събития, свързани с подготовката на новата СВОМР - срещи и обучения, можете да се запознаете тук: График на информационни събития актуален.

ОНЛАЙН анкети за определяне на потенциала, нуждите и приоритетите на територията и за мерки, които да бъдат включени в стратегията за ВОМР за период 2023-2027 - АНКЕТИ

Проведена информационна среща за подготовка на новата стратегия за ВОМР на 14.07.2023 г.: Информация

Информация за мерки и програми, допустими за новата СВОМР

Информация за мерки и програми, които са допустими за включене в новата СВОМР: Допустими мерки и програми нова СВОМР

Подготвителни дейности за разработване на стратегия за периода 2023 – 2027 г.

На 20 април 2023 г. „МИГ Костенец 2010“ и Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) подписаха Административен договор за предоставяне на БФП № РД50-139/20.04.2023 г. (№ на договора в ИСУН BG06RDNP001-19.610-0062-C01) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.

В изпълнение на договора, за период от 6 месеца, ще бъдат извършени редица дейности, свързани с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2021 – 2027 г. сред които:

  • Провеждане на информационни/работни срещи /семинари;
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Проучване и анализ на социално-икономически характеристики и тенденции в развитието на територията на СНЦ „МИГ Костенец 2010“, нуждите и потенциала за развитието на района;
  • Подготовка на СВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Дейностите ще бъдат извършвани съгласно одобрен от Управляващия орган на ПРСР бюджет. Подписаният Административен договор за подготвителни дейности е на стойност 28 848 лева и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В резултат от изпълнението на договора следва да бъде разработен програмен документ – Стратегия за ВОМР, която да бъде базирана на реалните нужди, потребности и потенциал на територията. Цели се и постигане на информираност и ангажираност на местните лидери и население за използването на европейско финансиране, включително на повече от един европейски фонд, за развитие на територията, чрез дейности за информация и публичност, експертно проучване/анализ на територията, въвличане на ключовите представители от бизнеса, обществеността, местната власт и държавни институции чрез подхода „отдолу – нагоре“ в определяне на приоритетните сектори, за които е необходимо да бъде привлечен финансов ресурс. Допълнително, с проекта се цели и повишаване на капацитета за планиране на местното развитие на представителите на заинтересовани страни в различните сектори от територията на община Костенец, както и на членовете на местната инициативна група, повишаване на доверието в Европейския съюз и приноса му към развитието на регионите.

За подготовка на стратегии за програмен период 2014-2020

Обща информация за Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" цели да подкрепи подготовката на местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020 г. и се финансира по линия на Европейския фонд за развитие на селските райони.

Прочети още: За подготовка на стратегии за програмен период 2014-2020

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма...
В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.825 МИГ Костенец –...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...