МИГ Констенец 2010

Семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони” 2014 -2020г.

На 19.12.2014 г.  МИГ Костенец 2010 проведе семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони" 2014 -2020г. в който взеха участие 29 човека. Лектор на семинара беше г-жа Зорница Богданова, която представи информация за финансовата рамка на ПРСР и основните мерки и подмерки,  по които участниците в семинара могат да кандидатстват за безвъзмездно финансово подпомагане през периода 2015-2020 г.

Презентации бяха направени по  основните мерки за частни бенефициенти в т.ч. мярка 4. Инвестиции в материални активи; 6. Развитие на стопанството и стопанската дейност; 8.  Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. Представени бяха и възможностите за кандидатстване  по публичните мерки: мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, както и някои от новите мерки, които не съществуваха през предходния период: мярка 16 – „сътрудничество" и тематичната подпрограма за  „малките ферми", които са с икономически размер от 2 000 до 7999 € и земеделски площи до 10 ха. Описани бяха и възможностите, които предоставя през новия програмен период подхода ЛИДЕР за подпомагане на местните общности при изпълнение на Стратегиите за местно развитие.

 

PC192720.jpgPC192735.jpgPC192736.jpgPC192739.jpgPC192741.jpg

Присъстващите получиха отговори на въпроси, свързани с мерките,  които по данни на МЗХ се очаква да бъдат отворени за прием на заявления в началото на 2015 г.: мярката за подпомагане на млади фермери,  инвестиции в земеделските стопанства и биоземеделие.  Подчертано беше, че през 2015 г. Националната служба за съвети в земеделието ще изготвя безвъзмездно бизнес планове, с които младите фермери ще могат да кандидатстват. Фермерите могат отсега да се информират относно своята допустимост да кандидатстват като използват публикуваната „ Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство - Стандартен производствен обем /СПО/"  в зависимост от площите и отглежданите култури и видове животни. Сумите за отделните видове земеделски производства са различни в сравнение с периода 2007-2013 г. и е възможно допълнително да бъдат променени, поради което кандидатите трябва да следят публикациите по темата на интернет страницата на МЗХ и ДФЗ.

Нов момент  по подмярка 4.1 е, че фермерите имат възможност за колективни инвестиции в земеделска техника,  като  субсидията в такъв случай  ще е с 10% по-голяма, отколкото за индивидуални кандидати и  максималната допустима помощ по проект  по тази мярка ще бъде 500 000 €. По мярка 6.2. Предоставяне на начална помощ за нови неземеделски дейности ще могат да кандидатстват земеделски производители - малки стопанства  със СПО от 2000 до 7999 евро. По мярка 8.5. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти ще могат да кандидатства  и сдружения на физически и юридически лица. Разширени са допустимите разходи в сравнение с предходния програмен период: за залесяване и поддръжка; преработка и подобряване икономическата стойност на горите. Размерът на подпомагане по мярката е 100% от допустимите разходи, с изключение за подмярка 8.5 – първична преработка на дървен материал, за която  допустими  бенефициенти  са само микро, малки и средни предприятия, а размерът на субсидията е 75%. По мярка 16 „ Сътрудничество"  ще се подпомага сътрудничеството между участниците в къса верига за доставки на местните пазари. Допустими са разходите за съставяне на бизнес план; текущи разходи; преки разходи за изпълнение на инвестиционен план; популяризиране на късите  вериги  и др. Бенефициенти по мярката ще могат да бъдат юридически лица, обединяващи участниците. Постигната беше целта на семинара – да запознае участниците с потенциалните възможности за  кандидатстване за безвъзмездна помощ по мерките от ПРСР, за да могат по-рано да  се ориентират и започнат своята подготовка.

Връзка към презентациите

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

На 29 септември 2018 г., в гр. Костенец, ще се проведе изложение за местни производители, занаятчии и творци „Произведено в...
МИГ Костенец 2010 ще организира изложение „Произведено в Костенец” за представяне на местни продукти, занаяти и специфични...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Технически асистент“. Изисквания за заемането на длъжността: 1.Висше...

Последни Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри и оценителния доклад, с който беше...
С голям интерес беше посрещнато изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 29 септември 2018 г. в гр. Костенец и...
Във връзка с възможностите за кандидатстване с проекти по обявени и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР на национално ниво, информираме...