МИГ Констенец 2010

Проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010

На 21.08.2015г. от 18:00 часа беше проведено Общо събрание на МИГ Костенец 2010, в което взеха участие 16 членове на Сдружението. Присъстващите единодушно взеха решение СНЦ „МИГ Костенец 2010” да кандидатства с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 при условията на Наредба № 16 от 30 юли 2015г., с цел да изпълни подготвителни дейности за разработване на нова стратегия за местно развитие на територията на община Костенец. Протокол от проведеното Общо събрание, можете да намерите тук.

 

OS21.08.2015.1.jpgOS21.08.2015.2.jpgOS21.08.2015.3.jpgOS21.08.2015.4.jpg

Проведено обучение на тема: „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната”

Обучение на тема „Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната” беше проведено в периода 15 – 17 юни 2015г. в гр. Хисаря.

Към статията...

Проведен семинар „Възможности за развитие на селското стопанство в Рила - как да си гарантираме успех“

На 25 март 2015г. беше проведен семинар за селскостопански производители от община Костенец с 37 участници. Семинарът беше организиран от Агенция за регионално развитие на Рила в партньорство с МИГ Костенец 2010, община Костенец и ПГ „Г. С. Раковски”, гр. Костенец, а лектори бяха представители на Министерство на земеделието и храните, БАН и Национална служба за съвети в земеделието. На семинара бяха направени презентации на теми: Съветнически и консултантски услуги от НССЗ и възможностите за малките стопанства по м. 4 и м. 6 от ПРСР 2014 – 2020; Биопроизводство, Промени в климата и агроклиматично райониране на земеделието, ПРСР 2014-2020, Организации на производители – ползи от организирането и възможности за подпомагане; Туризъм, селскостопанско производство и занаятчийство. Презентациите са публикувани в раздел „Публикаци”. Репортаж за семинара, отразен от АГРО ТВ е публикуван тук.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя консултации и ще изготвя безплатно бизнесплановете на кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ (млад фермер) и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. На 23.04.2015г. от 09:00 до 12:00 часа ще се проведе изнесен ден за консултации от НССЗ в гр. Костенец – Общинска служба по земеделие, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4. От 13:00 до 16:00 представители на НССЗ ще дават консултации в гр. Долна баня, Общинска служба по земеделие, офис Долна баня, ул. Търговска № 136.

Работата на Агенцията за регионално развитие на Рила, в която вече членува и община Костенец, е насочена към развитието на региона на Рила планина за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм. Агенцията възнамерява да осъществява динамично общуване между администрации, представителите на бизнеса, структурите на гражданското общество и гражданите, с цел изграждане на нова ефективна система за обществена комуникация по идентифицирането и решаването на ключови проблеми за региона на Рила.

Семинар_Агенция_Рила.jpgСеминар_Агенция_Рила_2.jpgСеминар_Агенция_Рила_3.jpgСеминар_Агенция_Рила_4.jpg

Очаква се през април 2015 г. да бъде отворен прием на национално ниво по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020

Очаква се подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 (мярка 121 от ПРСР 2007-2013) да бъде отворена за прием на проекти от 14 април с индикативен бюджет 150 млн. евро като приемът ще продължи 5 седмици за инвестиции, свързани само със закупуване на земеделска техника и 8 седмици за инвестиции, свързани със закупуване на техника и строително-монтажни работи. Проектите ще трябва да получат минимум 10 точки, за да бъдат допустими за финансиране.

В бр. 22 от 24 март 2015г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (можете да изтеглите Наредбата от линка).

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро (Таблица за изчисление на СПО); признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020. Подпомагането е в размер на 50% от действително направените допустими разходи по проекта като може да бъде увеличена при изпълнението на определени условия.

 

 


Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

На 12.01.2018 г. от 11: 00 часа ще се проведе работна информационна среща във връзка с отворените приеми по мярка „Добри и...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК. В...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР. В срок до 30.10.2017...

Последни Новини

За улеснение и информация на кандидатите по мярка "Добри и безопасни условия на труд" от Оперативна програма "Развитие на...
На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП...
МИГ Костенец 2010 обяви процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения...